update staking 30 en 31 januari 2020

Betreft: Staking 30 en 31 januari a.s.

Beste collega’s,

Op 30 en 31 januari is er opnieuw een staking uitgeroepen door de vakbonden. Heel veel leerkrachten, ondersteunend personeel en schooldirecteuren willen aan deze oproep gehoor geven. Na gesprekken met velen van jullie is het voor mij volstrekt helder dat ik het doel van de staking als bestuurder onderschrijf. Aandacht voor het oplopende lerarentekort, voor het repareren van de salarisachterstand met het VO, meer ruimte in de onderwijstijd, er is veel om voor te strijden. En het mag duidelijk zijn dat het hier niet om plat financieel eigenbelang gaat, maar dat het iedereen te doen is om zorgen voor kinderen, en de samenleving. Zonder leerkrachten, ondersteunend personeel en schooldirecteuren, hebben we als samenleving immers een fundamenteel probleem.

Het onderschrijven van het doel van de staking door mij als bestuurder betekent dat Kolom deze keer ook weer zal doorbetalen.

De Amsterdamse besturen hebben in december 2019 en januari 2020 samen met leerkrachten, directeuren en medezeggenschapsraden gewerkt aan een (tijdelijk) noodplan dat ze eind deze maand indienen bij minister Slob. In zo’n noodplan staan punten van organisatorische aard, maar ook arbeidsvoorwaardelijke punten. Vergelijkbare plannen worden ook door de andere vier grote steden gemaakt en ingediend bij de minister. Het streven is uiteraard dat de minister daarna een aantal voorstellen zal overnemen en omzet in verruiming van regels en middelen.

De gezamenlijke Amsterdamse besturen hebben het voorstel gedaan om in ieder geval op één van de twee stakingsdagen als schoolteam gezamenlijk in gesprek te gaan over dat Noodplan lerarentekort Amsterdam, wat tegen die tijd het licht zal hebben gezien. Het Noodplan biedt mogelijkheden, maar roept ook vragen op. Ook Kolom levert aan dat Noodplan een bijdrage en ik ben benieuwd naar wat de teamgesprekken hierover opleveren.

Met deze teamgesprekken willen wij zeker niet de staking breken, maar een deel van de stakingsdagen een zinvolle invulling geven in lijn met het doel waarvoor gestaakt wordt. Ook in de communicatie naar ouders zullen wij dit meenemen. Overigens moet duidelijk zijn dat leerkrachten die niet aan het teamgesprek over het Noodplan willen deelnemen, maar alleen buiten de school actie willen voeren dat recht hebben en houden.

Directeuren maken met hun teams zelf afspraken over het programma van deze twee dagen. Volgens ons is een teamgesprek goed te combineren met de aangekondigde manifestatie op de Dam en een wandeltocht door de stad.

In alle aandacht die tekorten krijgen, sneeuwt nog wel eens onder hoe mooi ons vak is. In welke rol ook, ondersteunend, directeur, bestuurder of leerkracht. Er is niks waardevoller dan elke dag weer te bouwen aan te de ontwikkeling van kinderen en daarmee de stad. Laten we blijven zoeken om ook dat steeds positief onder de aandacht te brengen. 

Als laatste wil ik nog een kanttekening plaatsen.

Kolom heeft de taak om kinderen goed onderwijs te bieden en ze voor te bereiden voor de toekomst. Staken en het niet kunnen bieden van onderwijs draagt daar niet aan bij. Daarom wil ik hier nog opmerken dat bij mogelijke vervolg stakingen we op basis van de situatie van dat moment opnieuw een afweging zullen maken over het wel of niet doorbetalen van het loon. Het is dus geen automatisme dat het loon bij een staking wordt doorbetaald.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor school specifieke vragen kunt u terecht bij uw eigen schooldirecteur. Ouders zijn reeds geïnformeerd over de aangekondigde stakingsdagen en zullen later deze week een aanvullende brief vanuit het bestuur ontvangen. 

Met vriendelijke groet,

Sylvia Spierenburg

Voorzitter College van Bestuur

Media
  • staking