Ouderbetrokkenheid


Om goed onderwijs te kunnen bieden, is de betrokkenheid van en samenwerking met ouder(s) onmisbaar. Samen met de ouders werkt de school aan onderwijs, opvoeding, ondersteuning en begeleiding. Regelmatig contact tussen ouders en school is daarom belangrijk. Het contact geven we op verschillende manieren vorm.
De identiteit van de school wordt bepaald door de leerlingen, de ouders en het personeel van de school. Met elkaar worden de normen en waarden bepaald; ieder op zijn/haar eigen niveau en met zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Om die reden hecht de Alphons Laudy veel waarde aan de samenwerking met ouders. Zij worden naast de gesprekken over hun kind zoveel mogelijk betrokken bij activiteiten die de school organiseert en hen wordt gevraagd mee te denken daar waar dat mogelijk is.
Elk jaar is er een aanbod van diverse cursussen voor ouders, in samenwerking met deskundigen vanuit diverse (hulp)organisaties (bijvoorbeeld: cursus totale communicatie, oudercafé met thema).